logobsg

Billingstadsletta Grunneierforening

Billingstadsletta Grunneierforening ble stiftet i mars 2007.

styret-billingstad-grunneierforening-2012

Vi arbeider for å fremme medlemmenes næringsinteresser. Grunneierforeningen arbeider for å oppnå en helhetlig utvikling av Billingstadsletta. På den måten kan grunneierne få en best mulig fremtidsrettet eiendomsdrift.

Foreningen utfører tjenester som medlemmene ellers hadde måttet unnlate eller måttet utføre hver for seg for å fremme sine forretningsmål.

 Som medlemmer kan opptas grunneiere langs Billingstadsletta som kan slutte seg til foreningens formålsparagraf.

Grunneierforeningen har medlemmer langs Billingstadsletta, Nesbruveien og Nesøyveien fra Bergerveien til Slependen. Medlemmene besitter 90% av det samlede flateareal på 280.000 kvm.

Nyttearealet på 195.000 kvm er fordelt på 81.000 kvm handel, 56.000 kvm kontor. 27.000 kvm lager / produksjon og 23.000 kvm bolig (Lundekroken)

Foreningens medlemmer har de siste årene investert om lag 2,0 mrd. kroner i nybygg og modernisering - i tillegg til nybygg av 250 boliger.

2.800 ansatte har sin arbeidsplass hos medlemmene. De aller fleste har mindre enn 20 min til togstasjonen. Tog går 4 ganger i timen. Busser går 2 ganger i timen. 3.600 biloppstillingsplasser er disponible for kunder og ansatte, herav 1.250 plasser hos IKEA.

Grunneierforeningens arbeid styres av et årsmøte som velger nytt styre hvert år.

Foreningens driftsutgifter dekkes i sin helhet av medlemmene ved kontingent som ut fra planer og budsjetter fastsettes for hvert år.

Sekretariatsfunksjonen har hittil vært ivaretatt av Asker Næringsforening.  

Flybilder av området finnes her. 

 

 

 

For grunneiere

Grunneiere kan logge inn her