logobsg

Om Billingstadparken

Visjonen - fra travpark til nærsenter

travbanebildebillingstadparken

Billingstadsletta Grunneierforening arbeider kontinuerlig og tett med administrativ og politisk ledelse i Asker kommune. Ny kommunedelplan vedtatt av Asker kommunestyre 29.1.13 åpnet for at Billingstadparken skulle bli kjent som et levende senter tilrettelagt for bl.a. volumhandel og kontor.  Dette er senere bekreftet i kommuneplanene for perioden 2014 – 2026, 2018 – 2030 og 2020 – 2032.

Foretak registrert på Billingstad/Slependen omsatte i 2021 for 29 mrd. kroner, hvilket utgjør 32 % av all omsetning i private bedrifter med hovedkontor i Asker.  Handelen over disk var i 2020 på hele 4,9 mrd. kroner, hvilket var 43 % av all slik handel i Asker. Hertil kommer en meget betydelig handel knyttet til motorvogner på ca. 6,7mrd. kroner. Økningen hvert av de siste prene har vært %-vis større enn for Asker som helhet.

Siden 2016 er det i foreningens regi arbeidet med en konkret helhetsplan som skal realisere kommunedelplanen i samsvar med ny reguleringsplan for E 18 og nye veikryss, og tilførselsveier for bil, kollektiv, sykkel og gange. Langs Billingstadsletta Sør planlegges det i tillegg for nytt nærsenter og også for boliger. Naturlig nok har dette arbeidet tatt noe tid i påvente av endelig vedtak om oppstart på arbeid med ny reguleringsplan for E18 strekningen Ramstadsletta-Slependen. Dette vedtaket kom først høsten 2020.

Markedsgrunnlaget for handel er et økende antall innbyggere i Asker, Bærum og Oslo Vest. I samsvar med økt befolkning og kjøpekraft vil etterspørselen stige. I tillegg kommer IKEA som har et større nedslagsfelt.

Kontorlokaler bygges og moderniseres. Boliger skal bygges for kortreiste arbeidstagere til kompetansearbeidsplasser.

Multihandel i nærheten av arbeids- og bosted bidrar til mindre bilkjøring på hovedveiene. Alternativet er å kjøre lenger til Alnabru eller Drammen siden vestområdet ellers har underdekning på faghandel og volumhandel. Billingstadområdet skal tilby varer og tjenester som ikke tilbys eller som ikke passer inn i sentrumshandelen.

Pr nå (i 2023) er arealene langs Billingstadslettta likevel fortsatt dårlig utnyttet. Særlig gjelder dette på sørsiden. Deler av bygningsmassen er svært uhensiktsmessig da den er bygd for industri og produksjon. På området er det ingen kafeer og få servicetilbud for ansatte og kunder. For beboere og besøkende fremstår området fremdeles som noe dødt og kjedelig.  

Gjeldende reguleringsplaner er gamle og ikke tilpasset dagens marked. De endringer som har skjedd de siste årene har vært gjort gjennom dispensasjoner og uten mulighet for helhetstenkning. Likevel har det vært god vekst.

For grunneierne og leietakerne har området vært lite forutsigbart. Fram til de siste 5-6 år medførte dette liten vilje til større investeringer for fremtiden.

Dette er nå under endring som et resultat av langsiktig arbeid sammen med kommunen for bl.a. en ny helhetsplan knyttet til ny E18 og den vedtatte kommunedelplanen. Grunneierforeningen legger til rette for organisert samarbeid som muliggjør en felles og koordinert utvikling av området.

Foreningens medlemmer har de seneste årene investert om lag 2,0 mrd. kroner i nybygg og modernisering – i tillegg til nybygg av 250 boliger.

Ytterligere 100.000 kvm nytteareal skal utvikles.

Det vises til prosjekter nedenfor.

YTTERLIGERE

På følgende:

Les mer:


For grunneiere

Grunneiere kan logge inn her