logobsg

Om Billingstadparken

Visjonen - fra travpark til nærsenter

travbanebildebillingstadparkenBillingstadsletta Grunneierforening arbeider kontinuerlig og tett med administrativ og politisk ledelse i Asker. Ny kommunedelplan vedtatt av Asker kommunestyre 29.1.13 åpner for at Billingstadparken skal bli kjent som et senter for volumhandel. Asker har ingen andre steder for slik handelsvirksomhet. Dette er senest bekreftet i kommuneplanene for perioden 2014 - 2026 og 2018 - 2030, og det arbeider nå med en helhetsplan som ytterligere skal realisere kommunedelplanen i samsvar med ny reguleringsplan for E 18 og nye veikryss, og tilførselsveier for bil, kollektiv, sykkel og gange .

Foretak registrert på Billingstad/Slependen omsatte i 2017 for 34 mrd. kroner, hvilket utgjør 46 % av all omsetning i private bedrifter med hovedkontor i gamle Asker. 6 av de 10 største bedrifter i gamle Asker var lokalisert på Billingstad. Handelen over disk var i 2018 på hele 3,8 mrd. kroner, hvilket var 50 % av all slik handel i Asker. Hertil kommer en meget betydelig handel knyttet til motorvogner på ca. 4 mrd. kroner. Økningen i 2018, 2019 og 2020 har vært %-vis større enn for nye Asker som helhet.

Billingstadsletta Grunneierforening arbeider kontinuerlig og tett med administrativ og politisk ledelse i Asker. Ny kommunedelplan vedtatt av Asker kommunestyre 29.1.13 åpner for at  Billingstadsletta skal videreutvikles med bl.a. faghandel, volumhandel, kontor og boliger. For deler av faghandel og volumhandel har ikke Asker andre områder med gode markedsmessige vilkår som tiltrekker seg handlende. Kommunedelplanen er senere bekreftet i kommuneplanene for perioden 2014 - 2026 og 2018 - 2030, og nå sist i arbeidene med kommuneplan 2020-2032 for ‘nye ‘ Asker som ventes vedtatt i 2021.

Siden 2016 er det i foreningens regi arbeidet med en konkret helhetsplan som skal realisere kommunedelplanen i samsvar med ny reguleringsplan for E 18 og nye veikryss, og tilførselsveier for bil, kollektiv, sykkel og gange. Naturlig nok har dette arbeidet tatt noe tid i påvente av endelig vedtak om oppstart på arbeid med ny reguleringsplan for E18 strekningen Blommenholm-Slependen. Dette vedtaket kom først høsten 2020

Markedsgrunnlaget for handel er et økende antall innbyggere i Asker, Bærum og Oslo Vest. I samsvar med økt befolkning og kjøpekraft vil etterspørselen stige. I tillegg kommer IKEA som har et større nedslagsfelt.

Kontorlokaler bygges og moderniseres. Boliger skal bygges for kortreiste arbeidstagere til kompetansearbeidsplasser.

Foreningens medlemmer har de seneste årene investert om lag 1,3 mrd. kroner i nybygg og modernisering – i tillegg til nybygg av 250 boliger.

Multihandel i nærheten av arbeids- og bosted bidrar til mindre bilkjøring på hovedveiene. Alternativet er å kjøre lenger til Alnabru eller Drammen siden vestområdet ellers har underdekning på faghandel og volumhandel. Billingstadområdet skal tilby varer og tjenester som ikke tilbys eller som ikke passer inn i sentrumshandelen.

Pr nå (i 2020) er arealene langs Billingstadslettta likevel fortsatt dårlig utnyttet. Deler av bygningsmassen er svært uhensiktsmessig da den er bygd for industri og produksjon. På området er det ingen kafeer og få servicetilbud for ansatte og kunder. For beboere og besøkende  fremstår området fremdeles som noe dødt og kjedelig.  

Gjeldende reguleringsplaner er gamle og ikke tilpasset dagens marked. De endringer som har skjedd de siste årene har vært gjort gjennom dispensasjoner og uten mulighet for helhetstenkning. Likevel har det vært vekst.

For grunneierne har området vært lite forutsigbart. Fram til de siste 3-4 år medførte dette liten vilje til større investeringer for fremtiden.

Dette er nå endret som et resultat av langsiktig arbeid sammen med kommunen for bl.a. en ny helhetsplan knyttet til ny E18 og den vedtatte kommunedelplanen. Særlig gjelder dette Billingstadsletta syd i første omgang. Slikt sett legger Grunneierforeningen til rette for organisert samarbeid som muliggjør en felles og koordinert utvikling av området for å kunne inneholde og bli et nærsenter i den østlige delen av Billingstadsletta.

Ytterligere 100.000 kvm nytteareal skal utvikles.

Det vises til prosjekter nedenfor.

 

 SE FLYBILDER AV BILLINGSTADPARKEN - klikk HER

Les mer om utviklingen som søkes realisert som følger av ny kommundelplan

Les mer:

For grunneiere

Grunneiere kan logge inn her